Jobcenter

Lovgivningen i jobcenterregi er meget omfattende og kan være svært at navigere rundt i, især når man har allermest behov for at få den rette hjælp og støtte.

Bliv kontaktet

Har du været udsat for en begivenhed, der medfører, at du har brug for et møde på Jobcentret?

Hvis du kan svare ja til dette, kan en privat socialrådgiver være dig en stor støtte, idet lovgivningen er meget omfattende og kan være svært at navigere rundt i – især når man har allermest behov for at få den rette hjælp og støtte.

 

Ligesom mange andre kan det være, at du er bange for at blive misforstået på Jobcentret? Eller måske har du bare behov for én, der kan skabe og fastholde overblik over din sag hos Jobcentret, da det ellers kan føles uoverskueligt og svært at forstå, hvilke rettigheder du har som borger. Ikke nok med, at du skal kæmpe med langvarig sygdom eller ledighed, det kan også kræve mange ressourcer at møde op til de mange møder og opfølgninger, samt overholde tidsfrister for diverse dokumenter til Jobcentret. Socialrådgiver.nu kan være den hjælpende hånd og støtte dig gennem hele forløbet.

Læs om de områder, vi kan hjælpe og støtte dig i

 • Kontanthjælp

  Du har ret til at søge kontanthjælp, hvis ikke du kan forsørge dig selv og din familie, hvis du bor fast i Danmark og har udnyttet dine arbejdsmuligheder. Desuden skal du have været udsat for en social begivenhed, som eksempelvis kan være arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse. Kontanthjælpen kan være et engangsbeløb eller en månedlig, skattepligtig ydelse, og du må ikke være formuende. Vi kan hjælpe dig med at søge og klage over eventuel afgørelse.

 • Gældsrådgivning

  Er du ramt af gældsfælden? Det kan være efter skilsmisse eller anden social begivenhed, så kan en privat socialrådgiver fra Socialrådgiver.nu hjælpe dig med at få styr på gælden, søge legater og eventuelle forhandlinger med kreditorer.

 • § 34 støtte

  Personer der modtager kontanthjælp og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt søge særlig støtte efter aktivlovens § 34. En privat socialrådgiver fra Socialrådgiver.nu kan hjælpe dig med ansøgning og eventuel klage over afgørelse.

 • Enkeltydelser

  Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. En privat socialrådgiver fra Socialrådgiver.nu kan hjælpe dig med ansøgning.

 • Sygedagpenge

  Formålet med sygedagpenge er, at kommunen yder økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Har du svært ved at overskue denne lovjungle? Socialrådgiver.nu hjælper dig med et overblik over den omfattende lovgivning inden for sygedagpengeområdet og sørger for, at du får den støtte, du har ret til.

 • Jobafklaring

  Syge personer skal have økonomisk tryghed under hele sygeforløbet, og udbetaling af ydelsen skal følge perioden med uarbejdsdygtighed og ikke stoppe ved en bestemt dato. Derfor har sygemeldte personer, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse og med en tværfaglig indsats rettet mod at bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet og et liv, hvor personen kan forsørge sig selv og sin familie. Et forløb med jobafklaring kan højst vare to år. Borgeren skal inddrages i at udarbejde forløbet og får under forløbet en ydelse på kontanthjælpsniveau. Socialrådgiver.nu kan hjælpe dig igennem forløbet og støtte dig i din sag.

 • Ressourceforløb

  Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Ressourceforløbet kan vare fra 1 til 5 år. Socialrådgiver.nu kan hjælpe dig med at føre din sag i Jobcentret.

 • Revalidering

  Revalidering skal forbedre din arbejdsevne og kvalificere dig til en ny arbejdssituation på almindelige vilkår eller i fleksjob. Desuden skal den bidrage til, at du fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, så du kan forsørge dig selv og din familie. En revalidering består af en økonomisk ydelse og selve revalideringen, som kan være en eller flere aktiviteter såsom arbejdsprøvning, undervisning, kurser, optræning, uddannelse eller selvstændig virksomhed. Du har mulighed for revalidering, hvis arbejdsevnen er nedsat eller i risiko for at blive nedsat. Kommunen tilrettelægger revalideringen, så den bliver så kort som mulig. Som hovedregel må en revalideringsplan højst vare fem år. Socialrådgiver.nu kan hjælpe dig med at føre din sag i Jobcentret.

 • Fleksjob

  Fleksjob er med til at sikre, at mennesker med nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet, selv på ganske få timer ugentligt. I et fleksjob tages der hensyn til den enkeltes behov og muligheder, og kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen. Socialrådgiver.nu kan hjælpe dig igennem forløbet og støtte dig i din sag.

 • Førtidspension

  Førtidspension er en offentlig social pension til personer fra 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevnen er så væsentlig og varig nedsat, at man ikke er i stand til at arbejde, hverken på almindelige vilkår eller i fleksjob. Arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et sådant omfang, at den ikke gør selvforsørgelse mulig. Socialrådgiver.nu kan hjælpe dig med at føre din sag i Jobcentret.

Se flere udtalelser

Den private socialrådgiver har hjulpet mig over alt forventning, og det betyder nu, at jeg kan gå i gang med et revalideringsforløb. Det var aldrig sket uden den hjælp, jeg fik fra Socialrådgiver.nu.

Peter
28 år / Fyn
Læs hele udtalelsen

Endelig kan jeg nu med ro i sjælen fokusere på min hverdag og familie uden at være hæmmet af min kamp med kommunen. Jeg giver Socialrådgiver.nu mine varmeste anbefalinger. I er livsforandrende!

Sofie
32 år / Nordjylland
Læs hele udtalelsen

Skal vi hjælpe dig?

Skriv dit navn og dine kontaktinformationer, samt
eventuel kort besked - så kontakter vi dig