Voksenhandicap

Hvis du er handicappet og ønsker at leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, er du sikret lovgivningsmæssigt ret hertil.

Bliv kontaktet

Hvis du er handicappet og ønsker at leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet og så vidt muligt i dit eget miljø, er du sikret lovgivningsmæssigt ret hertil.

Kommunen skal prioritere, så tilbuddene opleves sammenhængende og helhedsorienteret til gavn for din situation. Det enkelte menneske skal respekteres som unikt med fokus på vedkommendes kompetencer.

 

Alligevel kan det dog opleves, at kommunen ikke lever op til de lovgivningsmæssige krav, og derfor kan kontakten opleves svær og uoverskuelig. Står du i den situation, at du ikke kender dine rettigheder eller ikke bliver hørt i forhold til disse, kan det være en god hjælp at rådføre dig med en privat socialrådgiver fra Socialrådgiver.nu med stor ekspertise og erfaring på området.

Læs om de områder, vi kan hjælpe og støtte dig i

 • Botilbud

  Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til borgere som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for dette. En privat socialrådgiver kan støtte dig i at få det rette tilbud.

 • Merudgifter voksen

  Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det 18. år og folkepensionsalderen. Det er en forudsætning, at man har et handicap, og at medudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Vi kan hjælpe med at ansøge og eventuelt klage over afgørelse.

 • §85 støtte

  Borgere med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte i hjemmet og i korterevarende periode uden for borgerens bopæl. Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg som for eksempel bostøtte. Bistanden kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder. Vi kan hjælpe med at ansøge og eventuelt klage over afgørelse.

 • BPA ordning

  Kommunen skal tilbyde Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. En privat socialrådgiver kan støtte dig i at få det rette tilbud, så du kan leve dit liv på egne præmisser.

 • Ledsageordning

  Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vi kan hjælpe med at ansøge og sikre, at du har muligheden for at forme dit liv som du ønsker.

 • Hjælpemidler

  Har du en betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og har behov for hjælpemidler af forskellig art, kan en privat socialrådgiver støtte dig i ansøgning og eventuel klage over afgørelse. Hjælpemidler bevilges for at lette den daglige tilværelse i hjemmet eller som nødvendighed for, at borgeren kan udøve sit erhverv.

 • Handicapbil

  Kommunen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis handicappet i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller forringer evnen til at færdes. I tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil kan der også søges om bevilling af handicapbil. Vi kan hjælpe med at ansøge og eventuelt klage over afgørelse.

 • Boligændring

  Kommunen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. Vi kan hjælpe jer med at ansøge og eventuelt klage over afgørelse.

Se flere udtalelser

Den private socialrådgiver har hjulpet mig over alt forventning, og det betyder nu, at jeg kan gå i gang med et revalideringsforløb. Det var aldrig sket uden den hjælp, jeg fik fra Socialrådgiver.nu.

Peter
28 år / Fyn
Læs hele udtalelsen

Endelig kan jeg nu med ro i sjælen fokusere på min hverdag og familie uden at være hæmmet af min kamp med kommunen. Jeg giver Socialrådgiver.nu mine varmeste anbefalinger. I er livsforandrende!

Sofie
32 år / Nordjylland
Læs hele udtalelsen

Skal vi hjælpe dig?

Skriv dit navn og dine kontaktinformationer, samt
eventuel kort besked - så kontakter vi dig